Polícia Slovenskej republiky sa na svojej FB stránke zrejme mýli

Včera zverejnila Polícia SR na svojej FB stránke nasledovné:

POLÍCIA NEKONTROLUJE ZDRAVOTNÝ STAV, ALE DODRŽIAVANIE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Fotografie sú z celého Slovenska

Príslušníci policajného zboru neskúmajú zdravotný stav a ani sa neoboznamujú s lekárskym tajomstvom. Pri kontrole zákazu vychádzania preverujú len dodržanie podmienok.

Policajti aj pri iných činnostiach kontrolujú oprávnenie na výkon určitej činnosti spojenej so zdravotnou spôsobilosťou (napr. aj v súvislosti s vedením motorových vozidiel pri kontrole vodičského preukazu a záznamov v ňom alebo zdravotnej spôsobilosti osôb nad 65 rokov alebo parkovacieho preukazu ZŤP, čo sú doklady obsahujúce informácie aj o zdravotných aspektoch, ale nie je to zásah do lekárskeho tajomstva).

Bez získania údajov spôsobilých overiť to, či osoba naplní podstatu výnimky, nie je prakticky možné ustanovené výnimky účinne verifikovať. Ide o údaje získavané s cieľom naplnenia účelu, pre ktorý bol vládou nariadený zákaz vychádzania a tieto údaje majú svoj legálny podklad v príslušných uzneseniach vlády prijatých v intenciách ústavného zákona.

MIMORIADNE OPATRENIA

Polícia naďalej kontroluje dodržiavanie vládou SR prijatých opatrení tak, ako doposiaľ a v prípade zistenia ich porušení bude každý prípad riešiť individuálne. V zmysle zákona o priestupkoch policajt pri ukladaní blokovej pokuty prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

Sankcie taktiež zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur (správne konanie rieši UVZ SR a okresné úrady).

Príslušníci Policajného zboru budú kontrolovať dodržiavanie legitímne uloženého plošného zákazu vychádzania a v rámci toho opodstatnenosť zdržiavania sa osôb na verejnosti. Porušenie zákazu vychádzania je priestupkom na úseku civilnej ochrany, ktorého sa okrem iného dopustí ten, kto neuposlúchne pokyny vlády, teda poruší zákaz vychádzania.

Máme tu teda niekoľko rozhodujúcich skutočností, ku ktorým sa je vhodné vyjadriť po právnej stránke.

I

Polícia SR údajne kontroluje občanov na základe legálneho podkladu, spočívajúceho v príslušných uzneseniach vlády prijatých v intenciách ústavného zákona.

Problém spočíva práve v tom, že uznesenie vlády je formálnym aktom vlády, ktorý zaväzuje výlučne do vnútra štátnej správy. Dokonca ani nemožno povedať, že zaväzuje do vnútra celej verejnej správy, a teda nemá normatívny, t. j. všeobecne záväzný právny charakter vo vzťahu k občanom SR. Laicky povedané, preto napr. členovia vlády reportujú Úradu vlády na periodickej báze plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády a občan tak nečiní, lebo nemusí.

Iný stav by bol, keby na obmedzenie základných práv bolo vydané nariadenie vlády, hoc s potenciálnou vadou chýbajúceho zákonného splnomocnenia, ale už by sme mohli hovoriť aspoň o potenciálnej legalite. V takom prípade by sa zrejme už Ústavný súd musel na kvalifikovaný návrh vysporiadať s otázkou, či ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. vôbec dáva vláde právomoc obmedzovať základné práva (§ 5 ods. 3 a nasl. sú bohužiaľ písané v trpnom rode). Do úvahy preto pripadá aj výklad, ktorého následky Ústava SR predvída, a teda, že také obmedzenia možno prijímať iba parlamentom vo forme zákona.

A to sme ešte nezačali rozoberať zásadu proporcionality, pokiaľ ide o zásahy do základných práv garantovaných Ústavou SR. A nie je to ani účelom tohto stanoviska.

Každopádne, ide o zásadnú vadu formy (berúc v úvahu čl. 2 ods. 2 Ústavy), čím trpia účinky predmetných uznesení vlády, a zrejme aj preto bola táto problematika upravená duplicitne vo forme vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (t.j. vláda o tom vedomosť má, ale Polícia SR nie). Tým však nebol právny stav uvedený do stavu legality, ale naopak, do stavu kontradiktórnosti vyhlášky na úseku zdravia so zákonmi na iných úsekoch, čo je stav právne neželaný, a mal by byť čo najskôr zosúladený.

Ak by sme dnes priznali, že uznesenia vlády SR majú všeobecnú záväznosť, zajtra to možno bude výveska na Úrade vlády SR. Zastávame názor, že jedna nástenka je pre históriu Slovenska celkom dostatočným poučením.

II

Polícia SR sa vyhla otázke, či môže nahliadnutím do zdravotného záznamu napr. porušiť predpisy GDPR. Áno, môže. A je na výlučnej dobrovoľnosti, či sa niekto certifikátom preukáže alebo nie. O to viac, že ide o certifikát, ktorý má pre svoje kompetenčné a formálne nedostatky právnu záväznosť diplomu zo streľby zo vzduchovky v kategórii mladších žiakov. Nehovoriac o tom, že Polícia SR vo svojom statuse na FB zároveň zamieňa oboznamovanie sa so zdravotným stavom a s ním súvisiace lekárske tajomstvo, s preukazovaním spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, ale o tom možno nabudúce.

III

Porušenie zákazu vychádzania je údajne priestupkom na úseku civilnej ochrany, ktorého sa okrem iného dopustí ten, kto neuposlúchne pokyny vlády, teda poruší zákaz vychádzania.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, je priestupkom zavinené konanie, ktoré porušuje, alebo ohrozuje záujem spoločnosti, a je za priestupok výslovne označené v tomto, alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

Ani v zákone o priestupkoch, ani v § 56 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa takýto priestupok nenachádza.

Predpokladáme, že Polícia SR odkazuje na § 32 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov.

Podľa § 2 ods. 1 predmetného zákona, civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa1b) alebo teroristický útok, pričom

a)

živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

b)

havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

c)

katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Či ide v situácii, v ktorej sa SR nachádza vôbec o ohrozenie verejného zdravia II. stupňa ide je na samostatnú odbornú polemiku, t.j. nejde o otázku na právnikov.

Odkaz pod čiarou 1b) je na § 42 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení:

Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu61a) pri

a)

výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,

Tu je dôležitý rekurzívny odkaz 61a) späť na § 6 až 9 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Tu sa v § 8 uvádza:

Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť uvedená v § 3 ods. 2, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

Nie je nám známe, že vláda SR v zákonom predpokladanej forme vyhlásila podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva akúkoľvek mimoriadnu situáciu podľa cit. zákona.

Z tohto dôvodu nie sú naplnené znaky skutkovej podstaty ktoréhokoľvek priestupku podľa tohto, alebo iného zákona.

Uznesenia vlády SR takýmto podkladom nie sú.

Preto polícia SR nie je oprávnená kontrolovať účasť na národnom testovaní, ani jeho výsledok, a teda ani neúčasť, resp. nedodržiavanie zákazu vychádzania, akokoľvek sankcionovať.

K slovnému spojeniu „pokyny vlády“ sa hádam ani nie je nutné z pohľadu platného práva vyjadrovať.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts