Možnosť ukončenia pracovného pomeru zamestnávateľom pre prípad neúčasti na celoplošnom antigénovom (AG) testovaní na koronavírus SARS-CoV-2

Strach z následkov nesprávneho výberu z možností účasti, resp. neúčasti na akcii celoplošného AG testovania sa začal prejavovať aj u zamestnávateľov. Niektorí vydávajú rôzne interné predpisy a nariadenia určené zamestnancom, ktorých obsahom je hrozba ukončenia pracovného pomeru v prípade, že nastúpia do zamestnania po celoplošnom testovaní a nepreukážu sa negatívnym AG testom potvrdením výlučne z tohto testovania.

Aby sme vec uviedli na pravú mieru z pohľadu právnych predpisov a upokojili zamestnancov aj zamestnávateľov, rozhodli sme sa napísať tento krátky článok.

I.Právne predpisy

§ 136 ods. 1 Zákonníka práce, prvá veta uvádza nasledovné:

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.

§ 137 ods. 1 Zákonníka práce uvádza:

Verejná funkcia, občianska povinnosť a iný úkon vo všeobecnom záujme je na účely tohto zákona činnosť, o ktorej to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.

§ 137 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce definuje občiansku povinnosť aj ako činnosť pri opatreniach proti prenosným chorobám.

Uznesenie vlády SR č. 290/2020 Z. z. písm. A.1. bod 1. pre vybrané okresy na severe SR uvádza:

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzaniasa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia.

§ 68 Zákonníka práce uvádza ako dôvody okamžitého skončenia pracovného pomeru nasledovné:

a) ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo

b) ak porušil závažne pracovnú disciplínu.

  1. Právna analýza jednotlivých dôvodov

§ 63 ods. 1 Zákonníka práce: Výpoveď daná zamestnávateľom

Relevantné dôvody:

Písm. c):

zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

Písm. d):

ak zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 (pozn. ide o prípad povinného vymenovania alebo voľby zamestnanca do určitej funkcie),

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

Písm. e):

ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

II. Právne posúdenie

V prvom rade je treba uviesť, že neúčasť na tzv. celoplošnom AG testovaní je z pohľadu §§ 136 a 137 Zákonníka práce výlučne iba prekážkou v práci, tzv. plnenie občianskych povinností vo všeobecnom záujme. Bližšie o tom píšeme v osobitnom článku. Zamestnávateľ je v takomto prípade povinný na dobu štátom vynútenej 10-dňovej karantény poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy. A práve z tohto dôvodu ho nemôže nijako sankcionovať. Táto právna skutočnosť (voľba nepodstúpiť testovanie) nie je ani menej závažným porušením pracovnej disciplíny. Je totiž neprípustné, aby sa situácia predpokladaná Zákonníkom práce, za ktorú patrí zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy, súčasne považovala za či už menej závažné alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny. Rovnako, akékoľvek interné nariadenie zamestnávateľa smerujúce k ukončeniu pracovného pomeru zamestnanca z dôvodu jeho neúčasti na plošnom testovaní by bolo taktiež v príkrom rozpore so zákonnou povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi za danej situácie pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Z tohto dôvodu môžeme ihneď vylúčiť aplikáciu ustanovení o okamžitom skončení pracovného pomeru (§ 68 ZP) a aj o výpovedi danej zamestnávateľom pri opakovanom menej závažnom porušení pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) ZP).

Len pre istotu dodávame, že § 63 ods. 1 písm. c) ani d) ZP sa nemôžu logicky použiť, nakoľko sa z podstaty veci nevzťahujú na predmetnú situáciu týkajúcu sa plošného testovania a prípadnej de facto karantény.

Iné objektívne dôvody na ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v tejto situácii týkajúcej sa neúčasti zamestnanca na plošnom testovaní v zásade neexistujú.

Z výkladu samotného vyššie citovaného uznesenia vlády SR však vyplýva aj možnosť zaobstarať si iný certifikovaný AG test, spravidla krvný. Ak bude negatívny, platí, že zamestnanec môže nastúpiť riadne do zamestnania tak, ako každý plošne testovaný zamestnanec s negatívnym výsledkom.

III. Záver

Zamestnávateľ nemá pre prípad, že sa jeho zamestnanec rozhodne nepodstúpiť celoplošné testovanie, právnu možnosť s ním platne okamžite skončiť pracovný pomer, ani použiť dôvody výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. c), d), e) Zákonníka práce. Treba však pamätať aj na to, že ak zamestnávateľ skončí pracovný pomer neplatne, je potrebné mu preukázateľne oznámiť, že zamestnanec trvá na ďalšom zamestnávaní a následne v lehote 2 mesiacov, odkedy mal pracovný pomer skončiť, podať žalobu na súd, inak sa nebude možné proti neplatnému skončeniu pracovného pomeru účinne brániť, čím sa pracovný pomer de facto skončí napriek neplatnosti takéhoto skončenia (§§ 77 a 79 ZP).

Na dôvažok treba uviesť, že uznesenia vlády obmedzujúce osobnú slobodu sú s najväčšou pravdepodobnosťou neplatné a teda nič nebráni zamestnancovi do práce aj po neúčasti na tzv. testovaní riadne nastúpiť.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts