Aktualizácia stanoviska k celoplošnému „testovaniu“ ku dňu 30.10.2020

Čím viac sa blíži akcia „Spoločná zodpovednosť“, tým viac sa prehlbuje právny chaos prijímaním nových „právnych aktov“ s rôznym účinkom. Predpokladám, že aj právnici majú čo robiť, aby sa stíhali zorientovať, čo platí a čo nie. Bežný obyvateľ, pre ktorého platí fikcia znalosti zákona, nemá bez právnej pomoci odborníka šancu byť do 31.10.2020 „v obraze“. Tým pádom absentuje podklad na slobodné rozhodnutie. Obyvatelia sú tak často odkázaní iba na správy v médiách. Relevantným je však iba a výlučne platné právo.

Prelomovými predpismi zrejme v reakcii na právne stanoviská rôznych právnikov a advokátov sú:

 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdraviak povinnosti prekrytia hornýchdýchacích ciest
 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdraviakobmedzeniam prevádzok ahromadných podujatí
 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdraviaku karanténnympovinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 4. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdraviakpovinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aposkytovateľov sociálnych služieb
 5. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdraviakrežimu izolácie pozitívnych osôb vrámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Tieto vyhlášky sú v súlade so zákonom zverejnené vo Vestníku vlády a netrpia vadou nulity, t.j. od 30.10.2020 sú platné, účinné a vykonateľné (kým ich napr. Ústavný súd nezruší).

Stále však platí, že obe uznesenia vlády SR, ktoré túto problematiku zatiaľ upravujú, touto vadou trpia, a preto nie sú všeobecne záväzné.

Čo to v praxi znamená?

 1. Všetko, čo sme na našom blogu napísali o problematike doteraz, treba vykladať v kontexte zverejnených „predpisov“, ktoré v daný deň existovali (zámerne nepíšem platili).
 2. Nosenie rúšok a iných prekrytí horných dýchacích ciest bolo do včerajšieho dňa dobrovoľné. Všetky sankcie uložené v správnom konaní do včerajšieho dňa sú uložené nezákonne (bez právneho základu) a prebiehajúce správne konania o uložení sankcie majú byť zastavené. Úrad verejného zdravotníctva SR sa vo forme uzákonenia nezákonnej pravej retroaktivity sprvoti pokúsil zhojiť nezákonný stav svojich predošlých opatrení, ktoré nemali normatívnu povahu, a teda pre bežného obyvateľa akoby neexistovali, prijatím vyššie uvedených uznesení túto skutočnosť vlastne priznal (sanoval predošlú vadnosť). To bude mať určite za následok iniciovanie žalôb voči štátu o náhradu škody. V tomto ohľade je nám ľudsky ľúto najmä príslušníkov Policajného zboru SR a obecnej polície, ktorí sa iba snažili o výkon predpisov, o ktorých platnosti zrejme nemohli polemizovať (a kontrolou certifikátov zrejme porušili minimálne ustanovenia o GDPR a prekročili svoju právomoc).
 3. Nútené zatvorenia prevádzok počas tzv. „lockdownu“ počas tzv. prvej vlny zakladá právo podnikateľov na náhradu škody voči štátu bez ohľadu na pokus o jeho vylúčenie a bez ohľadu na rozhodnutie Ústavného súdu v tejto veci (podanie Kancelárie prezidenta SR).
 4. Za neúčasť na testovaní zamestnancovi nehrozí v priamej súvislosti s touto právnou skutočnosťou výpoveď ani okamžité skončenie pracovného pomeru. Ak bude zamestnávateľ trvať na tom, že zamestnancovi v pondelok 2.11. a neskôr prácu nepridelí, ide o prekážku na strane zamestnávateľa (zamestnancovi prináleží pracovné voľno s náhradou mzdy). §§250b a nasl. samozrejme platia tiež, t.j. zamestnávateľ má napr. možnosť nariadiť tzv. home office a pod.
 5. Ak zamestnávateľ vyžaduje na pracovisku preukázanie sa platným Covid-19 testom s negatívnym výsledkom v zmysle platných predpisov o BOZP a tvrdí, že tým odstraňuje nebezpečenstvo nákazy na pracovisku, opak je pravdou. Treba uviesť, že nedávna štúdia nemocnice Motol v Českej republike (za podmienky, že je pravdivá a medicínsky relevantná) uvádza, že práve ľudia s negatívnym testom môžu byť vo významnej miere neodhalenými infekčnými jedincami a práve oni môžu toto riziko predstavovať.
 6. Preukázanie sa platným Covid-19 testom ako informáciou o zdravotnom stave a prípadnej diagnóze komukoľvek (zamestnávateľovi, policajtovi), napriek nariadeniu Hlavného hygienika SR, je v rozpore s platnou európskou legislatívou v oblasti GDPR.  Nie je vynútiteľné, nie je sankcionovateľné a je na dobrovoľnej báze. Predpokladám, že Úrad na ochranu osobných údajov SR bude v blízkej dobe zahltený množstvom podnetov tak zo strany zamestnancov, ako aj zamestnávateľov.
 7. Školské zariadenia nie sú oprávnené žiadať od svojich žiakov negatívny Covid-19 test (môže byť samozrejme predložený na dobrovoľnej báze a musí byť následne spracovaný v súlade s legislatívou o GDPR). Naopak, školy sú povinné zabezpečiť tzv. povinnú školskú dochádzku. V opačnom prípade by za istých okolností mohlo ísť aj o trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže (§211 písm. e) TZ). O. i. sa k dnešnému dňu taký certifikát o negativite javí ako vydaný nekompetentným orgánom, a teda v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy SR nemá právnu relevanciu.

Uvedené stanovisko nie je stanovisko smerujúce k tomu, aby ste sa nešli testovať. Má za cieľ výlučne zvýšiť informovanosť obyvateľstva v rozsahu, aby sa každý jednotlivec vedel slobodne rozhodnúť podľa svojho vnútorného pocitu na základe relevantného informačného podkladu.

Prajeme Vám pozitívnu náladu bez pozitívneho nálezu.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts