Zmena školského zákona – ako je to naozaj

Na začiatku treba ukľudniť neprávnickú obec už v beztak vypätej situácii. V právnej úprave inštitútu informovaného súhlasu sa nakoniec nič nezmenilo. Vyzerá to teda tak, že v tomto školskom roku to ostane po starom. Žiadny informovaný súhlas štatutára školy namiesto zákonného zástupcu sa nekoná. Očkovanie proti kovidu bez súhlasu zákonného zástupcu nebude. Ak by k takej úprave došlo, bolo by to porušenie medzinárdnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky.

CHRONOLÓGIA

1.       Návrh poslankýň predložený dňa 31.8.2021

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8353

2.       V rámci II. čítania bol 9.12.2021 predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Žitnanskej

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/nrepdn_detail&id=3357

3.       Jeho znenie

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=504648

4.       Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu p. Žitňanskej 10.12.2021 – návrh prešiel.

https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=47156

5.       Hlasovanie o návrhu zákona ako celku 10.12.2021 – návrh prešiel.

https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=47158

OBSAH

Schválené znenie zákona (novely)

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=504759

Ø  Vyplýva z neho, že podľa novo vloženého § 152a, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) „Zdravotnícky pracovník podľa odseku 1 poskytuje dieťaťu alebo žiakovi školy zdravotnú starostlivosť výlučne na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.91b)“.“

Ø  Zákon odkazuje na definíciu zákonného zástupcu podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 6 ods.1 písm. b):

„zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov,4a) alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy5) (ďalej len „zákonný zástupca“),“ 

kde iná osoba ako rodič (v predošlom návrhu ako „zástupca zariadenia“) je striktne vymedzená pre konkrétne prípady a toto ustanovenie sa uplatňovalo aj doposiaľ.

Takže žiadna panika rodičov sa v tomto školskom roku nekoná. Chvalabohu.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts