Vyjadrenia signatárov výzvy ZADETI.SK

K výzve zadeti.sk sa jej signatári vyjadrili nasledovne:

„Výzva je možno bezdôvodne optimistická. Verí v zdravý rozum aspoň niektorých členov prvej Hegerovej a druhej Matovičovej vlády. Ide vlastne o nevyhnutný hazard. Vláda a jej blízke odborné poradné orgány nás uvrháva do neslobody zavádzaním opatrení, aké sú vecne nezmyselné a zároveň hrubo protiprávne. To opakujem po súdoch v Portugalsku, Francúzsku, Nemecku, Belgicku… Vláda nám kradne ľudské práva a cynicky sa usmieva, lebo sa jej darí.“

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

„Výzva je medicínskym apelom na vládu. Zdôrazňuje experimentálny charakter vakcín, ktoré dostali len a len dočasné povolenie pre ich použitie. Akékoľvek rozšírené použitie mimo pôvodne schváleného, zdôrazňujem, experimentálneho prístupu, považujem pre deti, adolescentov a tehotné ženy za neprípustné.“

MUDr. Ján Lakota, CSc.

„Aby boli zásahy do ľudských práv v súvislosti s očkovaním proti Covid-19 odôvodnené a primerané, musia vychádzať z preukázaných vedeckých poznatkov. Mnohé obmedzenia ľudských práv sú však v Slovenskej republike, ktorá v tomto ohľade ignoruje odporúčania WHO, ako aj Rady Európy, absolútne bez vedeckého základu. Sprevádza ich samozrejme popretie práva jednotlivca na prístup k súdu, ktorý predstavuje významný prvok kontroly obmedzení ľudský práv zo strany výkonnej moci. Náhoda alebo zámer? Čoho sa boja kompetentní? Kto ochráni deti?“

JUDr. Marica Pirošíková, advokátka, bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP

„Robert Kiyosaki povedal: Deti sa učia oveľa rýchlejšie ako dospelí, lebo sa ešte nenaučili báť. A ja dodávam, že rodičia by mali poraziť strach z neznáma tým, že začnú kvôli zdraviu vlastných detí vyhľadávať informácie nad rámec nadpisov bulváru. Deti sú pokračovaním Vášho rodu a naša spoločná budúcnosť. Rodičia, urobte za deti naozaj informované rozhodnutie. Máte len jeden pokus.“

JUDr. Peter Weis, advokát

„Som lekár, ktorý sa dlhé roky venuje vplyvu zmien mikrobioty na zdravie človeka. Klinický výskum účinnosti a nežiadúcich, najmä neskorých účinkov vakcín nie je uzavretý, nikto príjemcovi vakcíny nič negarantuje. Podávanie geneticky aktívnych látok, vydávaných za vakcíny deťom preto pokladám za hazard s našou budúcnosťou.“

MUDr. Andrej Janco

„Mojou špecializáciou je pediatria, pediatrická gastroenterológia, hepoatológia a výživa. Denno-denne sa stretávam s deťmi, ktoré prekonali Covid-19, alebo ho prekonali len ich rodičia a imunitný systém detí sa s vírusom vysporiadal bez problémov. Podávanie genetických prípravkov s neodhadnuteľným rizikom nenávratného poškodenia detského organizmu proti ochoreniu, ktoré ich takmer neohrozuje, považujem za bezprecedentný hazard, proti ktorému musím zdvihnúť hlas. “

MUDr. Alena Jancová

„Aj keby neexistovali vážne pochybnosti o bezpečnosti nových genoterapeutických látok v úlohe vakcín, právo na telesnú integritu, právo rozhodovať o vlastnom zdravotnom stave a o tom, čo pokladáme za najlepšie pre zdravie našich detí, nesmie byť podriadené žiadnemu inému záujmu. Tieto práva sú deliacou čiarou, po prekročení ktorej stratíme najelementárnejšie slobody.“

Mgr. Tomáš Janco

„Vakcinácia je na rozdiel od klasickej liečby nezvratný medicínsky úkon, naviac súčasná mRNA genetická terapia je experimentálny pokus bez akejkoľvek zodpovednej znalosti dlhodobých účinkov. Opatrnosť je preto na mieste hlavne u najzraniteľnejších jednotlivcov – detí a mládeže, ktorí majú ešte celý život pred sebou. Ako spoločnosť máme povinnosť deti chrániť. Naviac, Dohovor o právach detí, ku ktorému sa SR zaviazala, žiada, aby záujem dieťaťa bol na prvom mieste a teda nie, aby dieťa malo byť pod nátlakom štátu a s jeho schválením používané pre záujmy a pseudo-ciele (ochrana zdravia) iných.“

JUDr. Erik Schmidt, LLM. MA., advokát

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts