Ústavný súd SR a očkovanie

Na žiadosť o poskytnutie informácie, koľko sudcov a zamestnancov Ústavného súdu SR je očkovaných proti covid-19 sa náš kolega dočkal nasledovnej informácie:

Ústavný súd v rozsahu pôsobnosti zákona o slobode informácií touto informáciou nedisponuje.

Táto odpoveď neznamená, že Ústavný súd nefunguje v režime OTP, to uvádzame, aby si to čitateľ nezamieňal s nejakou senzáciou, že ZVJS (obdoba SBS v potravinách) na vstupe nikoho neskontroluje. To my z rozhodnutia vyčítať nevieme. Dôležité je niečo úplne iné. Rozhodnutie potvrdzuje, že to, čo pred časom publikoval pán Miroslav Heredoš o zdravotnej informácii (dokumentácii) a statuse očkovania je pravda a to, čo publikovali následne politici a média hlavného prúdu je lož.

Podľa rozhodnutia Ústavného súdu na úseku informácií je status očkovania osobným údajom týkajúcim sa fyzického (alebo duševného) zdravia fyzickej osoby a je osobitne chránený vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o zdravotnom stave fyzickej osoby.

Spracovanie takýchto údajov sa zakazuje.

Niet čo dodať. Nič, čo by sme už nevedeli. Opravia médiá a politici nepravdivo uvedené informácie? Pochybujeme. Používajú totiž dvojaký meter. Sami nálepkujú, ale vlastnému onálepkovaniu sa bránia zubami-nechtami.

A teraz to isté trošku zoširšia pre odbornú obec.

ÚS SR v odpovedi o. i. uviedol:

„Podľa § 16 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 9 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“)  údaje týkajúce sa zdravia fyzickej osoby sú osobitnou kategóriou osobných údajov, ktorých spracúvanie sa zakazuje. Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov je prelomený v § 16 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov, resp. v čl. 9 ods. 2 nariadenia taxatívne ustanoveným zoznamom právnych základov (podmienok spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov), na základe ktorých možno osobitnú kategóriu osobných údajov spracúvať.

Informácia o očkovaní fyzickej osoby je informáciou o zdravotnom stave fyzickej osoby v zmysle § 5 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov preukazujúcou  skutočnosť o poskytnutí určitej zdravotnej starostlivosti.“

Podľa zákona o ochrane osobných údajov, § 16 ods. 2, zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak

písm. j):

spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, liekov, dietetických potravín alebo zdravotníckych pomôcok, na základe tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv dotknutej osoby, najmä povinnosť mlčanlivosti,15)“.

Na základe uvedeného možno alternatívne konštatovať dve skutočnosti:

  1. buď Kancelária ÚS SR úmyselne nevedie evidenciu zamestnancov na účely splnenia povinnosti testovania zamestnancov na pracovisku, hoci jej to zákon o ochrane osobných údajov nezakazuje; potom je však otázne, ako môže Kancelária efektívne splniť povinnosť testovania zamestnancov na pracovisku, ak nedisponuje informáciou, či sú zaočkovaní alebo nie
  2. alebo, čo by bolo veľmi pozoruhodné, Kancelária ÚS SR nepovažuje spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov týkajúce sa zdravia za nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, a teda vzťahoval by sa na ňu zákaz spracovania osobitných kategórií osobných údajov. Táto alternatíva sa javí ako pravdepodobnejšia vzhľadom na osobitný akcent na vyjadrenie zákazu spracovania osobných údajov v odôvodnení rozhodnutia.

Popretie verejného záujmu v oblasti verejného zdravia zo strany Kancelárie ÚS SR v súvislosti s očkovaním a v širšom kontexte celkovo ohľadom Covid-19, by bolo konečne tým prelomovým postojom, ktorý očakávame od ÚS SR, hoci len od jej administratívnej časti – kancelárie. Ale ako sa vraví, každá cesta začína prvým krokom.

Príloha: USSR-pocet-ocko-sudcov-anonymizovane

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts