Sčítanie obyvateľstva porušuje európsku legislatívu

Myslíte si, že za nevyplnenie sčítania obyvateľstva môžete dostať pokutu? To by najprv muselo byť sčítanie urobené za tie peniaze aj v súlade s európskou legislatívou. A to veru nie je ani náhodou.

Najskôr otázka pre matematikov: Koľko nefunkčných testov sa dá kúpiť v hodnote zabezpečenia nezákonného sčítania obyvateľov? Určite veľa. Otázka pre orgány činné v trestnom konaní: Čo s tým (s jedným aj druhým)?

A teraz k téme. Obrátil sa na nás klient, aby sme mu upravili jeho občianske podanie a chcel ho zároveň zverejniť. Začiatok je skôr o citácii právnych predpisov, nižšie sú zhrnuté základné porušenia. Zďaleka nie sú všetky, len tie, ktoré klienta trápia najviac. Tak ho tu máte v úplnom anonymizovanom znení:

 

Sťažovateľ: XY

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07  Bratislava

V … dňa 21.02.2021

Vec

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dňa 15.02.2021 som zistil, že Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava, Slovenská republika,  porušuje ochranu mojich osobných údajov, konkrétne tým, že na stránke https://scitanie.sk , ktorá je verejne propagovaná, nie sú poskytované relevantné informácie v zmysle nariadenia  – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej iba „Nariadenie“ – v časti Kapitola III, Oddiel 1, transparentnosť a postupy, Článok 12 – Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby

  1. Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

Pričom podľa vyššie uvedeného znenia je v Článku 13 až Článku 15 uvedené :

Článok 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

2. Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:

a) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

b) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

c) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

e) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

f) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

3. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

Článok 14 Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

1. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

d) kategórie dotknutých osobných údajov;

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

f) v relevantnom prípade informácia, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

2. Okrem informácií uvedených v odseku 1 prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania so zreteľom na dotknutú osobu:

a) doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

b) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

c) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

d) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

f) z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov;

g) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

3. Prevádzkovateľ poskytne informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:

a) v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú;

b) ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo

c) ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.

4. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli osobné údaje získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a akékoľvek ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

5. Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom:

a) dotknutá osoba má už dané informácie;

b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa článku 89 ods. 1, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti;

c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo

d) v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie alebo právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.

Článok 15 Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Svoje tvrdenie o porušení Nariadenia preukazujem prílohou, ktorá pozostáva zo screenshotu
(fotografie obrazovky prehliadača webovej stránky https://scitanie.sk), kde je jasne identifikovateľný prevádzkovateľ – Štatistický úrad SR, ale odkaz na „Vstup pre obce“ ako aj „Ochrana osobných údajov“ a „Vyhlásenie o prístupnosti“. Jediný kontakt je tam uvedený Call Centrum 02/20924916, čo odporuje zásade, ako ľahko sa osobné údaje získali, tak ľahko sa majú poskytnúť informácie k ich ochrane. Telefonická a elektronická komunikácia je zásadne odlišná. Že ide o rozdiel, potvrdzuje aj platná európska legislatíva v oblasti ePrivacy. V časti obsahový a technický prevádzkovateľ síce sú uvedené kontakty, ale týkajú sa podľa popisu výlučne problémov s obsahom webového sídla alebo prístupnosťou webového sídla. Okrem toho je tam v tejto sekcii už iba odkaz na aplikácie pre iOS a Android. Tieto som osobne neskúšal, takže neviem do akej miery zabezpečujú realizáciu protection by design a protection by default, teda štandardnú ochranu a špecifickú ochranu. To už nechám na posúdenie Vášmu úradu. Dňa 15.02.2021 bol v časti Ochrana osobných údajov iba oznam o tom, že existuje špecifický projekt na ochranu osobných údajov (zhruba v takomto znení : Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je ochrana osobných údajov obyvateľov prioritou a bezpečnosť zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení.  – nezachovala sa mi síce snímka obrazovky, ale niektorí obyvatelia tento štatistický prieskum realizovali za jeho platnosti).  Dnes dňa 21.02.2021 v čase podania sťažnosti tam už doplnené údaje sú. V tejto doplnenej časti sú už doplnené informácie, absentujú tam však určité informácie týkajúce sa implementácie nariadenia v tomto prípade. V sekcii C sú uvedení sprostredkovatelia. V rámci informácií o účeloch spracúvania nie je jasné, prečo sú tu sprostredkovatelia uvedení. Ide o súkromné spoločnosti bez uvedenia, v akom rozsahu a k akým údajom budú mať prístup. Podľa právneho základu, ktorý je na stránke tiež uvedený, nie je jasné, z akého dôvodu sú tu sprostredkovatelia uvedení. Pri bežnej obchodnej činnosti obchodných spoločností bývajú uvedení sprostredkovatelia často. Tí majú logický súvis s distribúciou produktu danej spoločnosti ku koncovému užívateľovi. Tu však absentuje výklad. Link na vstup obcí do systému na úvodnej stránke evokuje, že obce budú mať prístup do časti údajov – sú teda v pozícii sprostredkovateľa? Pretože prevádzkovateľom nie sú. Na akom právnom základe teda majú umožnený vstup do systému?

Ďalej pri účele spracúvania prevádzkovateľ uvádza – integrácia a konsolidácia získaných osobných údajov z administratívnych zdrojov – to však prevádzkovateľ musí presne uviesť v zmysle vyššie uvedených ustanovení Nariadenia presné zdroje a rozsah osobných údajov.

V médiách prebehla informácia, že v prípade, že sa občan nezúčastní sčítavania, tak mu môže byť udelená pokuta napríklad tu – https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/578142-kto-sa-nescita-dostane-pokutu/ . Tu je treba ale upriamiť pozornosť na niekoľko zásadných informácií. Prvá je o uložení pokuty, ako už bolo spomenuté – p. Ivančíkova upozornila, že sčítanie je povinné zo zákona. „Máme údaje aj z iných administratívnych zdrojov dát, ktorých kombináciou vieme identifikovať, kto sa sčítania nezúčastnil. Sankcie by vyberali jednotlivé obce,“ objasnila s tým, že najnižšia sankcia je 50 a najvyššia 250 eur. To znamená, že obce dostanú informácie pozostávajúce výlučne z osobných údajov o osobách, ktoré sa nezúčastnili sčítavania. To je ale proces profilácie, resp. automatizovaného spracúvania osobných údajov na jeden zo strán. Pretože v zozname XXX osobných údajov priradených k určitej obci bude priradený XXX-YY osobných údajov, pričom rozdiel bude práve YY osôb, ktoré nespravili sčítanie. Vyjadrenie tohto procesu môže byť definované aj inak. Podľa nariadenia stále platí, že  „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. Tu je vyhodnotené správanie, že osoba sa nesčítala. Toto ide spraviť výlučne zo získania osobných údajov prevádzkovateľom. Keďže obce nie sú sprostredkovatelia, tak nemôžu oni toto porovnávať a ako prevádzkovateľ uviedol, aj to v logike procesu sčítania, prevádzkovateľ už má teraz administratívne údaje od obcí alebo iných administratívnych systémov ( REGOB napríklad ). Prevádzkovateľ však uvádza ďalej, že napriek tomu, že súčasťou dotazníka sú aj informácie o rodnom čísle či adrese občanov, podľa p. Ivančíkovej sú to len informačné údaje, s ktorými sa už nebude ďalej pracovať. „Štatistika je veda o hromadných javoch. Nezaujíma nás napríklad vek pani Ľudmily, ale že je tu nejaká žena v určitom veku,“ priblížila s ubezpečením, že údaje o občanoch sa nemôžu zneužívať. Princíp Nariadenia však vraví, že sa majú osobné údaje minimalizovať. V tejto logike vecí ide o proces – t.j. informačné údaje, s ktorými sa nebude ďalej pracovať evokujú, že ide o informácie na porovnanie voči existujúcemu registru osobných údajov získaný z iných prevádzkovateľom nešpecifikovaných zdrojov. Porovnanie údajov by bolo zase profilovaním – automatizovaným spracúvaním. Pri predpokladanom, počte 5,5 mil. obyvateľov SR a čase spracúvania do januára 2022 ide jednoznačne o automatizované spracúvanie a nie ručné párovanie osobných údajov ad hoc, aby nebola detekovateľná automatizácia spracúvania. Údaj rodného čísla sám o sebe obsahuje vek obyvateľa, a tento má štatistický úrad k dispozícii, keďže práve na základe rodného čísla, alebo preukazu ID, čo je vo svojej podstate iba technická náhrada ručne vypísaného rodného čísla. Tu ide o duplicitu v zmysle zákona proti byrokracii, zákon č. 221/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, kedy je nutné zadať údaje, ktoré zjavne úrad v čase zadania už k dispozícii má. K existencii možnosti prístupu sa prevádzkovateľ priznal a popísal som to už vyššie. Prevádzkovateľ priamo uvádza : Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania nebude realizované.

Ďalej je uvedené na stránke https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq?page=2  Kto vyplní sčítací formulár za neplnoletú, nesvojprávnu osobu? Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Nariadenie v prípade osoby mladšej (upravuje lokálna legislatíva, v našom prípade je to 16 rokov) upravuje overovanie zákonného zástupcu. Ako je vyriešený tento zásadný princíp nie je uvedené. Z mojej strany nie je možné overiť postup pri osobe mladšej ako 16 rokov.

Zastavím sa pri potrebe napísať citlivé osobné údaje – napríklad vierovyznanie. Nariadenie v článku 9 Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov uvádza :

Zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby

Nie sú mi známe dôvody, pre ktoré by mohla byť uplatnená výnimka podľa odseku 2 toho istého článku 9 a tieto dôvody nie sú zverejnené prevádzkovateľom. Naopak, verejne sa vo vyššie uvedenom článku o pokutách doslova uvádza : Súčasťou sčítania bude aj otázka vierovyznania, kde bude mať občan možnosť prihlásiť sa aj k voľbe „bez vyznania“ alebo k „inému vyznaniu“. Podľa poslanca Miroslava Žiaka (SaS) to umožní znížiť celkový objem financií pre cirkvi. „Tie sa tak stanú oveľa slobodnejšími a menej nadviazanými na štát, ako sme boli svedkami doteraz. Je dôležité si uvedomiť, že len od posledného sčítania dostali cirkvi viac ako pol miliardy eur. Ak by ale sčítanie znamenalo pokles prihlásených pre určitú cirkev o desať percent, tá môže prísť aj o milión eur,“ vyjadril sa Žiak. Občania Slovenska tak podľa neho dostávajú možnosť ukázať, že ich viera v Boha nezávisí od viery v cirkev.

Toto znie v súvislostiach ako verejná bezprávna vyhrážka, t.j. že pokiaľ občan neuverejní vierovyznanie, tak bude jeho cirkvi pridelených menej finančných zdrojov. Inak to interpretovať nie je možné, na stránke prevádzkovateľa ku kategórii osobitných údajov nie je uvedené nič dohľadateľné. Prevádzkovateľ teda zbiera osobitnú kategóriu osobných údajov, nič k tomu nevysvetľuje a ani nedáva právny základ na takéto spracúvanie osobných údajov. Naopak, ani pri článku v médiách nepožaduje opravu znenia a výkladu dôvodu. Obdobne niektoré z ďalších údajov je možné považovať za osobitné osobné údaje – etnický príd. m. národnostný, národný: e-á skupina, e-é územie, e-é hranice; etnicky prísl., teda napríklad uvedenie národnosti, materinského jazyka.

Vzhľadom na skutočnosť, že som na takéto spracúvanie osobných údajov NEDAL SÚHLAS, resp. NESÚHLASÍM s ich spracovaním uvedenými sprostredkovateľskými spoločnosťami, spôsobom výkladu procesov a pojmov a s argumentáciou prevádzkovateľa sa nestotožňujem, rovnako ako so zle a zavádzajúco vyplnenými informáciami týkajúcich sa mojich osobných údajov a taktiež z dôvodu profilácie a zberu a spracúvania osobitných kategórií osobných údajov bez popisu a zákonného dôvodu, podávam podľa § 100 ods. 1 a 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)

návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vo vzťahu k podmienkam ustanoveným v § 100 ods. 5 písm. b) a d) zákona č. 18/2018 Z. z. vyhlasujem, že

  1. nemám žiadnu vedomosť o tom, že vec, ktorej sa môj návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní a
  2. od udalosti, ktorej sa môj návrh týka, v deň jeho doručenia úradu neuplynú viac ako tri roky.

Týmto žiadam Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, aby vo veci môjho návrhu začal konanie o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nebudú odstránené vyššie zmienené problémy a s nimi súvisiace a naviazané témy, ktoré musia byť v súlade s Nariadením, nie je možné z mojej strany zúčastniť sa sčítania, pretože by som sa stal účastníkom porušenia Nariadenia. Tieto porušenia sa týkajú cca 5,5 mil. obyvateľov SR ( zdroj: http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID%28%22i362DCE4D88EC4E13A9EE8526B286D18B%22%29&ui.name=Po%C4%8Det%20obyvate%C4%BEov%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20SR%2C%20oblasti%2C%20kraje%2C%20okresy%2C%20mesto%2C%20vidiek%20%28ro%C4%8Dne%29%20%5Bom7102rr%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2Fcognosext%2Fcps4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk )

Taktiež nemôžem opomenúť skutočnosť, že výsledky sčítavania sa môžu použiť v neprospech časti obyvateľstva, a práve preto existuje kategória osobitných osobných údajov podľa Nariadenia. Profilácia, teda proces ukladania pokuty v takomto prípade nie je demokratickým nástrojom a pri spracúvaní osobných údajov je nástrojom nátlaku na vyplnenie kategórie osobitných osobných údajov a tu by mal práve Váš úrad byť veľmi pozorný.

                                                                                    XY, sťažovateľ

Prílohy:

  1. Vzor sčítania
  2. Sčítanie
  3. Ochrana osobných údajov
  4. Pravda – článok

 

Ak by ste si chceli podať obdobný podnet, náš klient s tým vyslovene súhlasí.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts