|

K úvaham p. Drgonca

Zaujal nás článok – rozhovor s emeritným ústavným sudcom Jánom Drgoncom (link tu), v ktorom sa uvádza : „Odkedy som videl vyhlásenie prezidentky, uvažujem ako by sa občan mohol “zbaviť” hlavy štátu, akým spôsobom by som sa od nej mohol dištancovať.“.

Prezidentkin návrh je k dispozícii tu. Je z neho napriek úvodným ustanoveniam, že nechce podaním tohto návrhu prezentovať svoj postoj k referendu jasné, že už len samotným podaním návrhu, ktorého predmetom nemôžu byť otázky v ňom nastolené, svoj názor prejavila a úvodné vyviňovacie vety sama poprela. Tu ide výlučne o čas, to vidí každý právnik. A prípadne motyka vystrelí, a v podaní Ústavného súdu zažijeme dotyk jazyka lakťom.

Pozreli sme si aj vyhlásenie pani prezidentky a vypočuli jej argumentáciu a napadlo nás napr. ustanovenie čl. 107 Ústavy SR v spojitosti s § 317 ods. 1, ods. 3 písm. b) a c) Trestného zákona.

Netreba sa ponáhľať, tento prípadný trestný čin sa v zmysle §87 Trestného zákona premlčuje po uplynutí 20 rokov.

Čl. 107 Ústavy SR znie:

Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.

§317 Trestného zákona znie:

v ods. 1:

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby

a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo

b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

V ods. 3:

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

d) za krízovej situácie.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts