|

Školská dochádzka bez podmienok

Dnes ráno som si vypočul obranu riaditeľa školy a starostu mestskej časti Ružinov v rannom vysielaní jednej z televízií.

Tvrdili, parafrázujem, že len dodržiavajú pokyny, nariadenia a pod.

Tu treba ale uviesť vec na správnu mieru, pravda je niekde inde:

Znalosť školského zákona je predpokladom pre výkon funkcie riaditeľa školy.

Zoberme si dnes do hľadáčika prioritne základné školy.

Dennú (to, čo nazývajú mnohí prezenčnú) formu vzdelávania upravuje čl. 42 ods. 1 Ústavy SR a § 54 školského zákona.

Dištančné (diaľkové) vzdelávanie ako mimoriadnu výnimku z denného štúdia upravuje § 54 ods. 2 a 10 školského zákona.

Počas núdzového stavu sa v zmysle § 150 ods. 8 písm. a) prerušenie vyučovania vyslovene NARIAĎUJE (nie odporúča).

Vážení riaditelia a zriaďovatelia, prosím, uvedomte si, že napriek tomu, že školský zákon vyzerá komplikovane, na zdravotnú segregáciu detí BEZ PRÁVNYCH NÁSLEDKOV potrebujete oveľa viac, ako ODPORÚČANIA vlády, resp. STANOVISKÁ ministerstva. V takom prípade sú najmä, nie však výlučne, ŠTATUTÁRI, teda RIADITELIA plne (aj trestnoprávne) zodpovední za porušovanie platných právnych predpisov (napr. trestný čin ohrozovanie mravnej výchovy mládeže). Ak čakáte na to, že treba vo veci niekým rozhodnúť (napr. súdom) vedzte, že v tom čase už môže byť neskoro. Lebo ak súd rozhodne vo váš neprospech, nič nebude brániť preskúmaniu vašich aktivít spred obdobia rozhodnutia (zásada „Každý pozná právo“, teda to, ktoré sa zverejňuje v Zbierke zákonov, na Vestník vlády SR sa to samozrejme nevzťahuje).

Teda ešte raz: Ide o Vaše autonómne rozhodnutie so všetkými právnymi následkami a vyhováranie sa na odporúčania a stanoviská do budúcna právnu zodpovednosť neprenášajú a neobmedzujú.

Ako z toho von? Nuž v prvom rade sa nesmiete báť nezákonného nátlaku. Čo je naozaj zákonné, si stojí za to prečítať v návrhu generálneho prokurátora SR na Ústavný súd zo dňa 18.3.2021. Z toho vyplýva, že ak sa budete riadiť podľa tohto návrhu, Polícia SR bude musieť stáť pri Vás. V jeho texte nájdete dôvody, prečo na zbavenie sa zodpovednosti neobstojí tvrdenie, že starosta čelí aj tlaku rodičov, ktorí trvajú na „vyhláškových požiadavkách“.

Informácie osobitne pre rodičov:

Základná škola vo vzťahu k dištančnému vzdelávaniu porušuje povinnosť zabezpečiť základnú školskú dochádzku, čo predstavuje protiprávne konanie aj v trestnoprávnej rovine. Ak zákonný zástupca privedie žiaka do základnej školy, ale škola ho odmietne prevziať a zabezpečiť pre neho prezenčnú výučbu, je to práve škola, ktorá bráni žiakovi v jeho povinnej školskej dochádzke, čím sa dopúšťa protiprávneho konania, konkrétne toto konanie napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu ohrozovanie mravnej výchovy mládeže v zmysle ustanovenia § 211 Trestného zákona. V tomto smere je možné voči konkrétnym osobám konajúcim v mene školy podať trestné oznámenie.

Škola tým zároveň porušuje právo detí na vzdelanie vo vzťahu k zníženej kvalite poskytovaného vzdelávania dištančnou formou výučby. Pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, sa vzdelávanie organizuje iba dennou formou štúdia alebo formou individuálneho vzdelávania na základe individuálneho študijného plánu odôvodneného okolnosťami na strane dieťaťa. Odôvodnenými okolnosťami je napríklad zdravotný stav dieťaťa, ktorý dieťaťu neumožňuje navštevovať školu, alebo športové aktivity dieťaťa v rozsahu, ktorý nie je možné skĺbiť s osobnou účasťou dieťaťa na celom procese vyučovania. Externá forma štúdia je možná iba na stredných a vysokých školách.

Dištančná forma vzdelávania je možná iba počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania na základe rozhodnutia ministra školstva (teda iba počas prerušenia školského vyučovania nariadeného ministrom školstva). Mimoriadne prerušenie školského vyučovania pritom trvalo do 7.3.2021 ( v závislosti od okresu v Covid Automate). Od tohto dátumu je dištančná forma vzdelávania protiprávnym rozhodnutím školy. Minister školstva nemôže preniesť rozhodovaciu právomoc o otvorení škôl na jednotlivé školy. V takom prípade by totiž vznikali, a vlastne aj vznikajú neodôvodnené rozdiely medzi postupom jednotlivých škôl, čo sa prejavuje aj v rozdielnej kvalite poskytovaného vzdelávania na jednotlivých školách, čo je neprijateľným stavom.

A na záver jedna nevyžiadaná priateľská rada Generálnej prokuratúre SR. Obdivujeme, ako ste sa argumentačne popasovali s podaním na Ústavný súd z 18.3.2021. Avšak vzhľadom na argumentáciu Ústavného súdu SR v náleze ÚS 2/2021 je pri najbližšom napadnutí predĺženia núdzového stavu dôležité, ba priam kľúčové uviesť konkrétne medicínske štúdie a fakty, ak chcete, aby došlo vôbec k nejakému vykonaniu testu proporcionality. Ústavný súd SR nemá šajnu o vedeckej a medicínskej podstate pandémie tak, ako bohužiaľ veľká časť populácie SR a to zjavne ovplyvnilo jeho vecne nesprávne rozhodnutie.

Ak si riaditelia škôl a zriaďovatelia škôl naštudujú aktuálne vedecké poznatky k asymptomatickému šíreniu patogénu covid-19 a k vysokej miere falošnej pozitivity používaných testov (podklady Vám vieme dať aj v našej AK), tak vedia bezodkladne zabezpečiť dennú formu výučby všetkých žiakov bez podmienok a diskriminácie tak, ako aj po iné roky.

Na záver Vám chceme dať do pozornosti zaujímavý link, ktorý túto problematiku rieši tiež (TU).

Pekný deň.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts