|

Platia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva?

Nie neplatia. A to žiadne. Od minulej soboty určite, avšak je to postavené na inom právnom základe. Prečo?

Skúsime to priblížiť veľmi zjednodušene a podľa možností bez zbytočných komplikácií citáciami predpisov.

VÝCHODISKÁ: Čo teda vieme určite, aby sme z toho vedeli spoľahlivo vychádzať.

  1. Bol zrušený núdzový stav, teda isté je, že nie je (a nebudeme riešiť, či mohlo byť zrušené niečo, čo už aj tak skončilo).
  2. Máme publikované Uznesenie vlády SR č. 111/2020 (ktorého platnosť a dosah na subjekty práva je minimálne pochybný) a na základe neho vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa (stupeň je mimoriadne dôležitý faktor).

Čo z toho vyplýva?

Existujú len 2 prístupy k výkladu a jeden kombinovaný.

  1. Buď platí, že Uznesenie vlády SR č. 111/2020 (ďalej aj uznesenie) platí, v takom prípade Úrad verejného zdravotníctva (ďalej aj ÚVZ) nie je kompetentným orgánom nariaďovať opatrenia v zmysle úlohy C.1 tohto uznesenia, lebo nie je ústredným orgánom štátnej správy podľa kompetenčného zákona alebo
  2. uznesenie vlády SR neplatínie je tým pádom vyhlásená mimoriadna situácia a implicitne nie je daný právny základ na vydávanie ŽIADNYCH opatrení.
  3. Teoreticky je možná aj situácia, že uznesenie platí obmedzene, t.j. len pre úsek štátnej správy, t.j. nie je všeobecne záväzné, čo vzásade nijako nemení výsledok úsudku, lebo nedáva kompetenciu ÚVZ SR a zároveň ostáva zachovaná spornosť podľa bodu 2.

A tým sme vyčerpali všetky aktuálne možnosti.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nemožno vynucovať. Majú nanajvýš odporúčací charakter a ÚVZ ich vydávaním nepochybne prekračuje svoje kompetencie. Až ich vynucovanie bez právneho základu subjektami ako sú školy, zamestnávatelia, obchody môžu znamenať konanie, ktoré je právne nedovolené a môže dôjsť k sankcionovaniu subjektov, ktoré ich vynucujú ako povinné. A to spravidla na úseku zákazu diskriminácie alebo aj v trestnoprávnej rovine (napríklad obmedzovanie osobnej slobody).

Stále berte v úvahu, že celé toto kovid šialenstvo spočíva v nedostatku izolácie patogénu, nedokázaní existencie asymptomatického prenosu a vo falošných RT-PCR testoch, ktoré nie sú diagnostickými testami.

Počas doby uvoľňovania opatrení je preto dôležité zamerať sa na tieto 3 aspekty, rozlúsknuť ich raz a navždy, inak tu máte v októbri/novembri repete v horšej verzii.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts