Občanovi, čo mu patrí

„Z tmy do svetla je krok. Zo svetla do tmy ani toľko.“

 — Ján Buzássy slovenský spisovateľ 1935

Viaceré médiá a najmä bežní ľudia sa na našu AK obrátili s opakujúcimi sa otázkami ohľadne akcie Spoločná zodpovednosť ako vedeckého experimentu (pôvodný text tu).

Nižšie preto uvádzame doplnenie, ktoré je spôsobilé tieto otázky náležitým spôsobom zodpovedať.

Účastníci tohto experimentu sa naozaj môžu domáhať náhrady škody za účasť na celoplošnom testovaní. V rámci dobrovoľne nedobrovoľnej akcie odovzdali bez podpísania náležitého informovaného súhlasu svoj genetický materiál, ktorý bol neskôr testovaný a jeho výsledok štatistickými metódami vyhodnotený a použitý v publikovanej vedeckej štúdii. Zároveň podstúpili nie bežný invazívny zákrok, o ktorého podstate a prípadných následkoch neboli informovaní. O význame a povahe miesta odberu napíšeme osobitný článok, nakoľko ide o informácie závažného medicínskeho charakteru dôležité aj pre určenie výšky škody.

Právny titul domáhania sa náhrady škody

Podľa § 49a Občianskeho zákonníka je právny úkon neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne.

Bežný občan nemal až do publikácie v časopise MedrXiv vedomosť o tom, že sa zúčastňuje vedeckého experimentu. Za podobné vedecké experimenty samozrejme za bežných okolností testovaným subjektom patrí primeraná náhrada v peniazoch. Obyvatelia teda boli v súvislosti s ich účasťou na experimente uvedení do omylu, keď namiesto informácie o dobrovoľnosti testovania za účelom vykonania vedeckého experimentu boli pod nátlakom sankcií donútení absolvovať test.

Podľa §42 Občianskeho zákonníka ak pre neplatnosť právneho úkonu vznikne škoda, zodpovedá sa za ňu podľa ustanovení tohto zákona o zodpovednosti za škodu.

Zodpovedným subjektom je Slovenská republika.

Výšku škody určí znalec.

Prvým úkonom bude pokus o predbežné prerokovanie náhrady škody smerujúci voči Slovenskej republike ako zodpovednostnému subjektu.

K porušeniu zásad etiky autormi hádam netreba nič viac uvádzať. V pôvodnom článku je všetko uvedené v dostatočnom rozsahu. Klamlivosť tvrdení obsiahnutých v publikovanom článku sú vo vzťahu k Norimberskému kódexu tautologicky dokázané.

Norimberský kódex[1] je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.

Pevne veríme, že druhé testovanie vykonané v posledných dňoch, keď má štatistická prevalencia „ochorenia“ klesajúcu tendenciu a keď sú zavedené nové pravidlá WHO pre RT qPCR testovanie, ktoré fakticky podstatným spôsobom znížia čísla prevalencie, nebude zneužité na potvrdenie výsledkov pôvodného vedeckého experimentu. Pozvanie poľských odborníkov totiž naznačuje zabezpečenie medzinárodnej účasti, čo je jednou z podmienok pre takéto potvrdenie.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts