|

Ako cícer o stenu

Iste ste už počuli o zavedení povinného očkovania proti ochoreniu covid-19 v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a s tým spojenej diskriminácie vojakov.

O zjavne protiprávnom stave sme okrem využitia iných právnych prostriedkov v individuálnych prípadoch využili aj možnosť apelovať na Generálnu prokuratúru SR. Tá má široký diapazón právnych prostriedkov, ktorými mohla daný stav zvrátiť (napraviť).

Išlo o problematiku, ktorú bolo treba riešiť vzhľadom na krátke lehoty tzv. povinného očkovania proti ochoreniu covid-19 bezodkladne. Stav časovej tiesne vytvorili konkrétne osoby v ozbrojených silách a s týmto časovým tlakom bola úzko spätá domnienka nutnej voľby vojakom (a objektívna nemožnosť uplatnenia slobody voľby) s následkom diskriminácie vojakov, ktorí volili v rozpore s predloženou šablónou. Podobná situácia, akú sme si všetci zažívali od momentu dobrovoľne povinného antigénového celoplošného testovania. Akurát tento zásah do telesnej integrity vojaka bol oveľa intenzívnejší.

Odpovede z Generálnej prokuratúry SR sme sa však dočkali až po 5 mesiacoch.

Keďže musíme zachovávať istú mieru zdržanlivosti pri vyslovení hodnotiacich úsudkov, odpoveď aj pôvodnú žiadosť zverejňujeme v celom rozsahu. Aby si čitateľ z radov odbornej verejnosti vedel urobiť názor aj sám. A aby si prípadne generálny prokurátor SR vedel pozrieť prácu svojich podriadených a buď sa s jej kvalitou stotožniť alebo prijať potrebné opatrenia.

Pre právneho laika len stručne:

My sme žiadali Generálneho prokurátora o prijatie opatrení vo vzťahu k nariadeniam náčelníka Generálneho štábu OSSR, opatreniam vedúceho hygienika Ministerstva obrany SR, nariadeniam generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany SR.

A dočkali sme sa argumentácie spočívajúcej v rozhodnutí Ústavného súdu SR vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva SR a problémom ich publikácie vo Vestníku vlády SR.

Okrem toho aj argumentácie, že Generálnej prokuratúre neprináleží hodnotiť odborné otázky vo vzťahu k ohrozeniu verejného zdravia.

Náš podnet však nesmeroval voči vyhláškam ÚVZ ani k argumentácii, ktorá by mohla byť predmetom znaleckého dokazovania. Šlo teda výlučne o právnu problematiku, ktorá doteraz nebola predmetom rozhodovania Ústavným súdom SR. A tej sa Generálna prokuratúra nevenovala okrem opisu nášho podania ani jednou vetou.

Posúďte teda sami.

Radi by sme ukončili tento článok výrokom M. T. Cicera:

„Nespravodlivosť sa prejavuje dvojakým spôsobom:

jednak že sa ľudia sami na niekom dopúšťajú krivdy, a ďalej že nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj keď tak urobiť môžu.

Keď niekto na iného nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo nejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku na svojho druha;

ale ak niekto krivde nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, dopúšťa sa takého hriechu, ako keby zradil rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“.

 

Prílohy:

Oznámenie o odložení podnetu na podanie protestu prokurátora a na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov Podnet na podanie protestu prokurátora a na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov

Oznámenie o odložení podnetu na podanie protestu prokurátora a na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov

 

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts