Formulár na preukázanie sa, že cestujete do zamestnania alebo na výkon podnikateľskej činnosti

Nie je nám síce ako právnikom jasné, na základe akého právneho predpisu budú príslušníci Policajného zboru SR alebo obecnej polície kompetentní kontrolovať využívanie výnimiek podľa uznesenia vlády č. 290/2020 Z. z.

Avšak z praktických dôvodov dávame širokej verejnosti možnosť stiahnuť si formulár na preukázanie sa, že zamestnanec cestuje do/z práce alebo že ide o cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti.

Drobná rada pre zamestnancov: poisťovňa Dôvera vo svojej online aplikácii ukazuje aktuálneho platiteľa zdravotného poistenia, čo by mohlo samo osebe stačiť.

Formulár č.1 pre zamestnanca

POTVRDENIE

o ceste do a zo zamestnania

v súvislosti s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 290/2020 Z. z., k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020, a ktorým došlo k obmedzeniu slobody pohybu osôb na území Slovenskej republiky v dobe od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, a to so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Zamestnávateľ

obchodné meno:

so sídlom:

IČO:

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ……….., Odd. ……, Vl. č. …….

v mene obchodnej spoločnosti koná …………../spoločnosť zapísaná na Okresnom úrade …….. v živnostenskom registri č. ……………..

(ďalej len „zamestnávateľ“)

týmto potvrdzuje, že

Zamestnanec

meno a priezvisko:

bydlisko:

nar.:

č. dokladu totožnosti:

(ďalej len „zamestnanec“)

je zamestnancom zamestnávateľa ku dňu vydania tohto potvrdenia. Zamestnávateľ týmto ďalej potvrdzuje, že zamestnanec vykonáva prácu v pracovnom čase od …………..hod. do …………….. hod., pričom miestom výkonu práce zamestnanca je ……………………………………………………

V …………………….., dňa……………………….

                                                                                          _________________________

               zamestnávateľ

Formulár č.2 pre podnikateľa

POTVRDENIE

o ceste do a z miesta výkonu podnikateľskej činnosti

v súvislosti s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 290/2020 Z. z., k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020, a ktorým došlo k obmedzeniu slobody pohybu osôb na území Slovenskej republiky v dobe od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, a to so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Objednávateľ

obchodné meno:

so sídlom:

IČO:

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ……….., Odd. ……, Vl. č. …….

v mene obchodnej spoločnosti koná …………../spoločnosť zapísaná na Okresnom úrade …….. v živnostenskom registri č. ……………..

(ďalej len „objednávateľ“)

týmto potvrdzuje, že

Poskytovateľ

obchodné meno:

so sídlom:

IČO:

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ……….., Odd. ……, Vl. č. …….

v mene obchodnej spoločnosti koná …………../spoločnosť zapísaná na Okresnom úrade …….. v živnostenskom registri č. ……………..

(ďalej len „poskytovateľ“)

poskytuje pre objednávateľa služby/tovary/práce, a to v čase od ……….. hod. do………… hod. na adrese …………………………………………………….

V …………………….., dňa……………………….

                                                                                          _________________________

               objednávateľ

Pekný deň prajem.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts