Dôležité: Nález českého ústavného súdu otvára u susedov všetky prevádzky

Dňa 16.2.2020 vydal Ústavný súd ČR nález Pl. ÚS 106/20, na základe ktorého vytvára podmienky pre otvorenie všetkých obchodných prevádzok. Zatiaľ iba teoreticky.

Hlavnými dôvodmi sú (analogicky by to mohlo platiť aj pre SR najmä kvôli podobnosti ústavnoprávnej úpravy, aj keď nálezy ÚS ČR samozrejme v našom právnom prostredí nie sú záväzné):

  1. Uznesenia vlády sa nesmú pri obmedzeniach opierať o politický kompromis, ale o konkrétne dáta a vyhodnotenie situácie odborníkmi. Tieto odborné názory musia byť zverejnené, aby mohli byť preskúmateľné a podrobiteľné objektívnej kritike, prípadne verejnej diskusii. Ide teda najmä o vylúčenie politicky motivovaných a tzv. ľubovoľných, resp. náhodilých rozhodnutí.
  2. Krízové opatrenia musia vychádzať z dostupnej úrovne vedeckého poznania vo vzťahu k chorobe, ktorej šíreniu majú opatrenia zamedziť. V praxi by to malo znamenať zverejnenie dostupných peer review štúdií pre aj proti a ich náležité vyhodnotenie.
  3. Krízové opatrenia sa s plynutím času majú racionalizovať. Nie je možné, aby opatrenia z marca 2020 ako okamžitá reakcia vlády na situáciu mali podobný charakter ako opatrenia o 11 mesiacov. Má brať zároveň do úvahy, že akýkoľvek opakovaný zásah do základných práv je o to intenzívnejší a bolestivejší, než krátkodobé opatrenie.
  4. Musí byť dokonale (riadne a presvedčivo) odôvodnené diskriminačné zaobchádzanie s rôznymi podnikateľskými subjektmi. Nestačí uviesť zoznam povolených a nepovolených, resp. obmedzených prevádzok, ale aj preskúmateľné zdôvodnenie každého výnimočného prípadu.
  5. Odôvodnenie podľa bodu 4 je nielen nevyhnutným podkladom pre prieskum ústavným súdom, ale aj pre spoločenskú akceptáciu a teda aj legitimitu krízových opatrení.
  6. Aj pre tieto dôvody Ústavní soud napadnutý bod I./1. usnesení vlády č. 31/2021 Sb. z dôvodu porušenia čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 v spojení s čl. 26 odst. 1 Listiny zrušil.

Pokiaľ bude vláda SR naozaj konať múdro, tak to, čo je vyššie uvedené, bude rešpektovať s okamžitou platnosťou, vyhne sa pravdepodobne obdobnému verdiktu slovenského Ústavného súdu a následným žalobám o náhradu škody (aj keď to je už len štatisticky podružný problém, lebo pri devastácii ekonomiky opatreniami počas posledného roka je schopnosť slovenských podnikateľov súdiť sa pomerne úspešne paralyzovaná).

Dovtedy však budú mať aktivity, akou je napríklad činnosť Občianskej odbornej komisie svoj celospoločenský význam a legitimitu.

SR by sa malo v rámci predchádzania ďalším škodám obzrieť okamžite dozadu a začať so zverejňovaním výsledkov sekvenácií izolovaného vírusu a celého fylogenetického stromu (mutácií), vedeckým opodstatnením PCR testov, od nich odvodených antigénových testov, informácie o použití iných druhov testov (napr. IgA, IgG a IgM protilátkových, antigénových slinových a pod.), úrovni vedeckých poznatkov o vplyve prekrytia horných dýchacích ciest na šírenie choroby vrátane vedľajších účinkov, zverejnenie informácií o vakcináciách všetkými spôsobmi tak, aby sa každý jedinec mohol slobodne rozhodnúť dať alebo nedať informovaný súhlas a pod.

Chýb sa už narobilo viac ako dosť. Dno sme experimentovaním už prerazili. Je čas konať rozumne a odborne s náležitou ingerenciou verejnosti.

Žehnajme si múdrosť… nielen pre tých kompetentných. A žiaden strach pre ten zvyšok.

-pw-

Príloha: Nález ÚS 106/2020

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts